Algemeen Fiscalisten Nieuws Studenten

Gunstregeling jobstudenten niét fiscaal en niét gebonden aan vakantie

Geschreven door Willy van Eeckhoutte


De Standaard, dinsdag 13 juni 2017, p. 11

Niet fiscaal

Het fiscaal statuut van de student die werkt, hangt helemaal niet af van het aantal dagen of uren dat hij werkt, maar van het inkomen dat hij met die arbeid verdient. Dat is eenvoudig na te gaan op de website student@work van de federale overheidsdienst sociale zekerheid: als de student in 2017 geen hoger bedrag heeft aan netto-belastbare beroepsinkomsten, d.i. het brutobedrag min de socialezekerheidsbijdragen, dan 10.345,84 euro, dan is hij daarop geen belastingen verschuldigd.

Het is het socialezekerheidsstatuut van de jobstudent dat bepaald werd en wordt, respectievelijk door het aantal gewerkte dagen (vroeger) en uren (nu): de student die werkt is, zoals zijn werkgever, gedurende 475 aangegeven uren studentenarbeid per kalenderjaar uitgesloten uit het toepassingsgebied van de socialezekerheidsregeling voor werknemers (art. 17bis, § 1, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet). Dat impliceert dat niet de gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Er zijn wel, lagere, solidariteitsbijdragen verschuldigd.

Niet noodzakelijk vakantie

Anders dan het artikel in De Standaard laat uitschijnen, moet het niet gaan om vakantiearbeid. Het volstaat dat het gaat om arbeid verricht “gedurende de periodes van niet verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen”. Dat zijn o.a. ook de weekends buiten de vakantieperiodes.

Meer lezen van deze auteur?

Opmerking plaatsen

X